ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร1201/2158  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560  
เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559วันที่ : 5 ก.ค. 2560
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 779