ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 ขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสารแนบ 1 แบบสำรวจการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                    ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 และพ.ศ. 2558 

เอกสารแนบ 2
 แบบฟอร์มการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์มการทบทวน ตรวจสอบ เอกสารแผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรู้  
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น.
ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  ชั้น 3 อาคาร 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 1  รายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้สำนักงาน
                            คณะกรรมการการอุดมศึกษา

                         ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
                         กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

เอกสารหมายเลข 2  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ......../2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ
                         แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เอกสารหมายเลข 3  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ....../2557 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการ
                           ความรู้และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 4   คู่มือ จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข 5   คู่มือ จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เอกสารหมายเลข 6  ร่าง แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เอกสารหมายเลข 7  ร่าง  แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ
                          พ.ศ. 2558

เอกสารหมายเลข 8  แบบฟอร์มการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์
                         ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เอกสารหมายเลข 9  แบบสำรวจการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  และ พ.ศ. 2558
เอกสารหมายเลข 10  แบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯวันที่ : 5 ม.ค. 2558
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 1103