ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 บันทึกข้อความที่ ศธ 0542.01 /ว 533  ลงวันที่  26 พฤศจิกายน  2557 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

   1. แผนพัฒนาบุคลากร
           เอกสารหมายเลข 1  แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557
        เอกสารหมายเลข 2 แบบติดตามประเมินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557

         เอกสารหมายเลข 3 แบบสรุปการดำเนินการและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
        อกสารหมายเลข 4 กรณีที่โครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานของท่านไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ขอให้ท่านส่งโครงการและรายงานผลโครงการส่งกองนโยบายและแผนเพื่อนำเสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ต่อไป

   2. แผนการจัดการความรู้          
       เอกสารหมายเลข 5 แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557วันที่ : 27 พ.ย. 2557
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 1093