ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์สรุปการดำเนินการและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน

บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.01/ว 64 ขอความอนุเคราะห์สรุปการดำเนินการและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบ 12 เดือน  

เอกสารแนบ 1 โครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
เอกสารแนบ 2
แบบสรุปการดำเนินการและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


วันที่ : 12 มี.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 964