ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557)วันที่ : 4 ก.พ. 2557
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 1588