ข่าวประชาสัมพันธ์

คำรับรองและการประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 - คำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
-  การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 หน้งสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556
 เรื่อง  
การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 สิงที่ส่งมาด้วย 1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
                     2. แนวทางการจัดทำคำรับรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
                         สถาบันอุดมศึกษา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
                     3. ปฏิทินการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
                         สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
                     4. ตัวอย่างคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
                     5. คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรอง
                         การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 วันที่ : 26 พ.ย. 2556
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 931