ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย.56)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย.56)
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.10/ว 204
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56)
 วันที่ : 12 ก.ค. 2556
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 593