ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.01/ว 138 

1. แผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 แบบสำรวจ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.2556 
คู่มือ สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
2. แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

 

 วันที่ : 27 ม.ย. 2556
ที่มา : งานวิเคระห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 691