ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2556-2560

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.
 2556-2560

      

บทสรุปผู้บริหาร      
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ส่วนที่ 3 การประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
             การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2556 - 2560
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 209/ 2556  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
                    จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                    พ.ศ. 2556 - 2560
ภาคผนวก ข  แบบประเมินผลโครงการ
ภาคผนวก ค  ประมวลภาพกิจกรรม
ภาคผนวก ง  เอกสารประกอบการประชุม    วันที่ : 4 เม.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 712