ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2555)วันที่ : 19 พ.ย. 2555
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 558