ข่าวประชาสัมพันธ์

คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

1)  คณะครุศาสตร์
2)  คณะวิทยาการจัดการ
3)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7)  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
8)  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

9)  สำนักงานอธิการบดี
10)  
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11)  
สถาบันวิจัยและพัฒนา

12)  สถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรมวันที่ : 18 ต.ค. 2555
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 612