ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558)

เสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555  2558)  
เอกสารแนบ 1 ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เอกสารแนบ 2 แบบสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เอกสารแนบ 3 แบบรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555 – 2558 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาท่านส่งข้อมูลให้กองนโยบายและแผน อาคาร 10 ชั้น 4 
ภายในวันจันทร์ที่  16  มกราคม  2555  
   
     

 วันที่ : 8 มี.ค. 2555
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 1149