ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน
- แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เอกสารแนบ 1) 
- แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน
(เอกสารแนบ 2) 
       
  ตัวอย่าง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553วันที่ : 5 ม.ค. 2555
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 759