ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 12 เดือน
1. แบบติดตามประเมินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ 12 เดือน
    (เอกสารแนบ 1) 
2. แบบสรุปการดำเนินการและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
    (เอกสารแนบ 2) 
3. กรณีที่โครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานของท่านไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
    สกลนคร ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  ขอให้ท่านส่งโครงการและรายงานผลโครงการ ส่งกองนโยบายและแผน
    เพื่อนำเสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ต่อไป (เอกสารแนบ 3)      
4. แบบสำรวจการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   
(เอกสารแนบ 4)  

*************************************************************************************************************
ตัวอย่าง 1  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2553 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ตัวอย่าง 2  สรุปการดำเนินการและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร 


 

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

  1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
  3. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  5.  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สมรรถนะ

  1. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (Functional Competence)

 คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


เอกสารประกอบการประชุม
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับคณาจารย์สายผู้สอน
วันศุกร์ที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  อาคาร ๑๐ ชั้น ๓  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข ๑ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
เอกสารหมายเลข ๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกสารหมายเลข ๓ ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ก.บ.ม.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สำหรับบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เอกสารหมายเลข ๔ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงาน  และการคำนวณภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์    รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์
เอกสารหมายเลข ๕ หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงาน และการคำนวณภาระงาน
เอกสารหมายเลข ๖ แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เอกสารหมายเลข ๗ ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ผู้บริหารและสายวิชาการ)
เอกสารหมายเลข ๘ ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สายวิชาการ)
เอกสารหมายเลข ๙ ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (สายวิชาการทดลองปฏิบัติงาน)
เอกสารหมายเลข ๑๐ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เอกสารหมายเลข ๑๑ คู่มือสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เอกสารหมายเลข ๑๒ Power Point นำเสนอ


 

 เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือนหลัง (๑ เม.ย. ๕๔ – ๓๐ ก.ย. ๕๔)

 เอกสารหมายเลข ๑ โครงการประชุมการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ  รอบ ๖ เดือนหลัง
                              (๑ เม.ย. ๕๔ – ๓๐ ก.ย. ๕๔)

เอกสารหมายเลข ๒  PowerPoint นำเสนอ
   ๒.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับบุคลากร
   ๒.๒ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
เอกสารหมายเลข ๓  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผล
   การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔
เอกสารหมายเลข ๔  แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  (ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ)
เอกสารหมายเลข ๕ ตัวอย่าง แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  สกลนคร (ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ)
เอกสารหมายเลข ๖ มาตรฐานสมรรถนะของแต่ละตำแหน่งในกลุ่มงาน
เอกสารหมายเลข ๗ ผังแสดงถึงโอกาสความก้าวหน้าของบุคลากร
เอกสารหมายเลข ๘ แบบฟอร์มกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานระดับกลุ่มงาน
เอกสารหมายเลข ๙ แบบฟอร์มกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานระดับบุคคล
เอกสารหมายเลข ๑๐  ตัวอย่าง เอกสารการจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน
                               ๑๐.๑ ตัวอย่าง การจัดทำตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของงานในหน่วยงาน
   ๑๐.๒ ตัวอย่าง ตัวชี้วัดรายบุคคล
                               ๑๐.๓ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
เอกสารหมายเลข ๑๑ แบบประเมินผลการประชุมฯ
เอกสารหมายเลข ๑๒  สรุปรายชื่อการแบ่งกลุ่มงานตามสมรรถนะประจำกลุ่ม
เอกสารหมายเลข ๑๓  ตัวอย่าง สารานุกรมตัวชี้วัด (ของ มศว.)

 


คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 วันที่ : 5 ม.ค. 2555
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 9044