ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอบ12 เดือน (1 ต.ค.53 – 30 ก.ย.54)

 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  รอบ 12 เดือน  (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)

     1. รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)

     2.  แบบฟอร์มรายงานฯ รอบ12 เดือน

 วันที่ : 14 ต.ค. 2554
ที่มา : งานวิเคราะห์แผนและติดตามประเมินผล
อ่าน : 875