ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำและรายงานผลตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554

เอกสารดาว์นโหลด

เอกสารหมายเลข  1.1  ใบกำหนดหน้ที่งาน (Job Description)
เอกสารหมายเลข  1.2  รายชื่อบุคลากร กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี
เอกสารหมายเลข  2.1  แบบสำรวจ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
และ พ.ศ.2553

                                       เอกสารประกอบ1/2
เอกสารหมายเลข  3.1  แบบสำรวจ การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ พ.ศ.2554
เอกสารหมายเลข  4.1  แบบสำรวจการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554-2559

เอกสารหมายเลข  5.1  แผนงาน/โครงการ/งบประมาณเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข  5.2  แบบสรุปการดำเนินการและประเมินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข  6.1  แบบฟอร์มประเมินตนเอง
เอกสารหมายเลข  6.2  แผนพัฒนาสมรรถนะตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .....
เอกสารหมายเลข  7.1  โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2554
                                         โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2554

รวมไฟล์ทั้งหมด

*** หมายเหตุ  เอกสารที่จะต้องส่งทุกคน ประกอบด้วย เอกสารหมายเลข 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 6.2วันที่ : 15 ม.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 796