ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554
วันจันทร์ที่  30  พฤษภาคม  2554 เวลา 13.00
– 16.30  น. 
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา  อาคาร 10  ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

เอกสารหมายเลข 2

คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เอกสารหมายเลข 3 แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ฉบับปรุบปรุง)
เอกสารหมายเลข 4

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ที่หน่วยงานรับผิดชอบ
ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

เอกสารหมายเลข 5

ร่าง  คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(แจกหน่วยงานละ 5 ชุด)

เอกสารหมายเลข 6

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการ คณะ  สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
(แจกหน่วยงานละ 5 ชุด)

เอกสารหมายเลข 7

ร่าง  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (แจกหน่วยงานละ 5 ชุด)

เอกสารหมายเลข 8

PowerPoint นำเสนอ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

เอกสารหมายเลข 9

PowerPoint นำเสนอ เรื่อง แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554

เอกสารหมายเลข 10

กำหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน

เอกสารหมายเลข 11 แบบประเมินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ


วันที่ : 16 ม.ย. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1195