ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนพัฒนาบุคลากร(Human Resource Development Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพัฒนาบุคลากร(Human Resource Development Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
  - แบบสำรวจการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และพ.ศ. 2554
  - แบบสำรวจการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณวุฒิสูงขึ้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2559


 

 

สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 -2555
***** สมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร *****

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับผู้บริหาร)
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับสายวิชาการ)
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับสายสนับสนุน)


แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555

      คำนำ
     
บทสรุปผู้บริหาร
     
บทที่ 1
     
บทที่ 2
     
บทที่ 3
     
บทที่ 4
      ภาคผนวก
          
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร
          
สมรรถนะหลัก
          
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับผู้บริหาร)
          
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับสายวิชาการ)
          
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับสายสนับสนุน)
          
รายละเอียดตัวชี้วัด
          
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 25/2552

 

 

 วันที่ : 2 มี.ค. 2554
ที่มา :
อ่าน : 1454