ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินการรายงานแผนพัฒนาบุคลากรและแผนจัดการความรู้ ปี 53

เอกสารประกอบการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ของคณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

สมรรถนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 -2555
***** สมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร *****

สมรรถนะหลัก
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับผู้บริหาร)
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับสายวิชาการ)
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับสายสนับสนุน)


*****แผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553*****1.
แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
2. 
แผนจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 
3.
แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
4.
แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
5.
แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
6.
สรุปการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์

 

 

เอกสารส่งกองนโยบายและแผน
ภายในวันที่  15  ตุลาคม  2553 


1.  แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556
     และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
2.  รายงานผลการพัฒนาบุคลากรของคณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
3.  แผนการจัดการความรู้ของคณะ สำนัก  และสถาบัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
4.  คำอธิบายลักษณะงาน  และคุณลักษณะที่ต้องการหรือจำเป็นของแต่ละตำแหน่งงาน (ทุกตำแหน่งงาน)
5. รายงานผลการจัดการความรู้ ของคณะ สำนัก  และสถาบัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เอกสารประกอบประชุม
การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 08.30  12.00 น.
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เอกสารหมายเลข 1 บันทึกข้อความ ขอเชิญประชุมเรื่อง การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข 2 สรุปการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข 3 รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 15.1 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดม
                             ศึกษา
เอกสารหมายเลข 4 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เอกสารหมายเลข 5 เอกสาร 
                              5.1   Power Point แนวคิดการจัดทำ Job Description

                              5.2   Power Point แนวคิดการจัดทำ Job Description
เอกสารหมายเลข 6 แบบฟอร์ม : ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description)
เอกสารหมายเลข 7 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
เอกสารหมายเลข 8 ตารางโครงสร้างตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ
 
ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กำหนด
เอกสารหมายเลข 9  แบบสรุปการดำเนินการและประเมินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
เอกสารหมายเลข 10 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข 11 สรุปการติดตามการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2553
เอกสารหมายเลข 12 รายละเอียดตัวชี้วัดที่ 15.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของ
                               สถาบันอุดมศึกษา
เอกสารหมายเลข 13 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข 14 ตัวอย่าง รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
เอกสารหมายเลข 15 คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้


วันที่ : 13 ต.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 907