ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ปี 53

เอกสารหมายเลข 3 ***แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555***
     
คำนำ
     
บทสรุปผู้บริหาร
     
บทที่ 1
     
บทที่ 2
     
บทที่ 3
     
บทที่ 4
      ภาคผนวก
          
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  และข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากร
          
สมรรถนะหลัก
          
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับผู้บริหาร)
          
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับสายวิชาการ)
          
สมรรถนะประจำกลุ่มงาน (สำหรับสายสนับสนุน)
          
รายละเอียดตัวชี้วัด
          
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 25/2552

เอกสารหมายเลข 6   แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สำหรับหน่วยงาน
เอกสารหมายเลข 7   แบบฟอร์มการวิเคราะห์สภาพแวดเล้อมภายในและภายนอก
เอกสารหมายเลข 13 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553 สำหรับหน่วยงานวันที่ : 26 พ.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 1083