ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ 21 พ.ค. 53

เอกสารหมายเลข 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ 
                                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2553
เอกสารหมายเลข 2   ร่าง คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ 
                                     พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข 3  ตารางสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ 
                                    พ.ศ. 2552
                                   
กำหนดการตรวจติดตามคณะการ ก.พ.ร. รอบ 12 เดือน  52
เอกสารหมายเลข 4  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข 5  ร่าง คู่มือการประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข 6  ร่าง คำรับรองการปฏิบัติราชการคณะ สำนัก สถาบัน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข 7 ร่าง แผนปฏิบัติราชการคณะ สำนัก สถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
เอกสารหมายเลข 8 
Power Point นำเสนอ 8.1    
                                   
Power Point นำเสนอ 8.2   
                                 
Power Point นำเสนอ 8.3   

                                 
 Power Point นำเสนอ 8.4
                                 
Power Point นำเสนอ 8.5   
                                  
Power Point นำเสนอ 8.6    
                                    วันที่ : 28 พ.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 954