ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการพัฒนาหลักสูตร เวอร์ชั่น 3

1.  ปกคู่มือการพัฒนาหลักสูตร
2.  คู่มือการพัฒนาหลักสูตร
    - คู่มือการพัฒนาหลักสูตร ม.ราชภัฏสกลนคร(SM)
3.  ระเบียบปฏิบัติงาน
    -  การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานมาตรฐาน
    -  การควบคุมเอกสาร
    -  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    -  การควบคุมการปฏิบัติงาน
    -  การสำรวจความต้องการของการใช้บัณฑิต
    -  การศึกษาเกณฑ์กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
    -  การสำรวจความพร้อมของการดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตร
    -  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ยก (ร่าง) หลักสูตร
    -  การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
    -  การวิพากษ์หลักสูตร  
    -  การกลั่นกรองหลักสูตรโดยคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
    -  การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ (กวช.)
    -  การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ
    -  การเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
    -  การเสนอหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
    -  มาตรฐานการกำหนดรหัสวิชา
    -  การพัฒนารายวิชา
    -  การจัดทำรายงานผลการดำเนินการเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน
    -  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง
4.  วิธีปฏิบัติงาน
    -  การฝึกอบรมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
    -  การกำหนดเกณฑ์การควบคุมการปฏิบัติงาน
    -  การออกแบบแบบฟอร์มการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
    -  การสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
    -  การจัดเก็บข้อมูลเกณฑ์มาตรฐานและ มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    -  การอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์
    -  การสำรวจข้อมูลอาจารย์
    -  การจัดตั้งงบประมาณประจำหลักสูตร
    -  การทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ยก (ร่าง) หลักสูตร
    -  การทำบันทึกขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการพัฒนา ยก (ร่าง) หลักสูตร
    -  การจัดทำรายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิ
    -  การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
    -  การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา
    -  การจัดทำรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
    -  การทำคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
    -  การทำเอกสารเสนอหลักสูตรต่อ สกอ.
    -  การกำหนดรหัสรายวิชาประจำหลักสูตร
    -  การจัดทำรายละเอียดการขอเปิดรายวิชาใหม่
    -  การจัดทำรายละเอียดการขอปรับปรุงรายวิชา
    -  การจัดทำรายละเอียดของรายการผลการดำเนินงานของรายวิชา
    -  การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
    -  การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
    -  การทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
    -  การทำเอกสารเสนอหลักสูตรปรับปรุงต่อ สกอ.วันที่ : 24 เม.ย. 2553
ที่มา : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่าน : 5810