ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (KPI Template)

รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (KPI Template)

ตัวชี้วัดที่ 1  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง

ตัวชี้วัดที่ 2  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

ตัวชี้วัดที่ 3 การบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้น รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา 

 3.1 ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู กลุ่มสนุก เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

3.2 ระดับความสำเร็จของการสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลาน

3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ

 

 3.4 ระดับความสำเร็จของแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา

4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก

 

4.2  มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

4.2.1 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับ  นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ  

4.2.2 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

4.2.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ

ตัวชี้วัดที่ 5   ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล

ตัวชี้วัดที่ 6   ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

6.2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 7  ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

7.1 ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน / รายจ่ายภาพรวม / เงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

8.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ตัวชี้วัดที่ 9  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 10  ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตัวชี้วัดที่ 11  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ตัวชี้วัดที่ 12  ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา

12.1 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา

12.2  ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ 13  ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา  และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

14.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา  ด้านนักศึกษา บุคลากรหลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต

14.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา   ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต

 ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา

15.1  ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

15.2  ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า

 

 

 

 วันที่ : 1 เม.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1379