ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 6 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 3 การบรรลุเป้าหมายที่สะท้อนเอกลักษณ์และจุดเน้น รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษา  

             3.1 ระดับความสำเร็จการพัฒนาครู กลุ่มสนุก เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

             3.2 ระดับความสำเร็จของการสืบสานภูมิปัญญาครามสู่ลูกหลาน

             3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ

             3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ (ค.1)

             3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ (ค.2) 

             3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ (ค.3)

             3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ (ค.4) 

             3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับ ท้องถิ่นและประเทศ (ค.5)

             3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ (ค.6)

             3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ (ค.7)

             3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ (ค.8)

             3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ (ค.9)

           3.3 ระดับความสำเร็จของแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพให้เกิดความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นและประเทศ (ค.10)

           3.4 ระดับความสำเร็จของแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

           3.4 ระดับความสำเร็จของแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค.1)

           3.4 ระดับความสำเร็จของแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค.2)

           3.4 ระดับความสำเร็จของแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค.3)

            3.4 ระดับความสำเร็จของแผนการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค.4)

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ สมศ. ของสถาบันอุดมศึกษา

                 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

                4.1.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี

                4.1.2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทำตรงสาขาที่สำเร็จการศึกษา

                4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก

              4.2  มาตรฐานด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

                4.2.1 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับ นานาชาติต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ 

                 4.2.2 ร้อยละของงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่นำมาใช้อันก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่ออาจารย์ประจำและ/หรือนักวิจัยประจำ

 

              4.2.3 ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์และ/หรือได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ต่ออาจารย์ประจำ/นักวิจัยประจำ

ตัวชี้วัดที่ 5   ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล

ตัวชี้วัดที่ 6   ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

                6.1 ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต

                6.2  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 7  ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

                 7.1  ระดับความสำเร็จของการประกันคุณภาพที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ 8

                8.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

                8.2  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ตัวชี้วัดที่ 9  ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ 10  ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ตัวชี้วัดที่ 11  ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

ตัวชี้วัดที่ 12  ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัยและการถ่ายทอดเป้าหมายจากสภามหาวิทยาลัยสู่สถาบันอุดมศึกษา

                 12.1 ระดับคุณภาพของการกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษา

                 12.2  ระดับคุณภาพของการถ่ายทอดเป้าหมายของสภาสถาบันอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ

ตัวชี้วัดที่ 13  ระดับความสำเร็จในการให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ

ตัวชี้วัดที่ 14 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา ด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา  และระบบฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

                 14.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา  ด้านนักศึกษา บุคลากรหลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต

                 14.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา   ด้านนักศึกษา บุคลากรหลักสูตรและการเงินอุดมศึกษา และระบบฐานข้อมูลภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต

 ตัวชี้วัดที่ 15 ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบัน อุดมศึกษา

               15.1  ระดับความสำเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา

               15.2  ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 16 ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 17 ประสิทธิภาพของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัดที่ 18 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่สร้างคุณค่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ : 1 เม.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 867