ข่าวประชาสัมพันธ์

Power Point การประชุมชี้แจงคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 53 ของสำนักงาน ก.พ.ร.

Power Point  การประชุมชี้แจงคู่มือ 53วันที่ : 1 เม.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 913