ข่าวประชาสัมพันธ์

คูมือ การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

1. แนวนโยบายการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ·       หลักการจัดตั้งงบประมาณ
 ·       แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ·       การบริหารงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ·       การติดตามประเมินผล
 ·       ปฏิทินปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553
2. สรุปประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ·       เงินค่าบำรุงการศึกษา
 ·       เงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ป.)
 ·       เงินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนโดยใช้ทรัพยากรร่วม (กศ.ปท.)
 ·       ประมาณการรายรับโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
 ·       ประมาณการรายรับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภูพานเพลซ)
 ·       ประมาณการรายรับและรายจ่ายนักศึกษาปีการศึกษา 2549  ภาคปกติ และภาคพิเศษ
 ·       ประมาณการรายรับและรายจ่ายนักศึกษา ปีการศึกษา 2550  ภาคปกติ และภาคพิเศษ
 ·       ประมาณการรายรับและรายจ่ายนักศึกษา ปีการศึกษา 2551  ภาคปกติ และภาคพิเศษ
 ·       ประมาณการรายรับและรายจ่ายนักศึกษา ปีการศึกษา 2552  ภาคปกติ และภาคพิเศษ
 ·       ประมาณการรายรับและรายจ่ายนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2553 ภาคปกติ และ
        
ภาคพิเศษ
3. สรุปเงินนอกงบประมาณที่จัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามหน่วยงาน และประเภทงบประมาณ
4.
สรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
5. สรุปการจัดสรรโครงการเงินกู้ PS2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

6. แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 
7. แบบสรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
8. แบบฟอร์มการเขียนโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

9. โครงสร้างแผนงานงบประมาณ

10. แผนการรับนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553

ภาคผนวก

- หนังสือเชิญประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
-
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เมษายน 2552)
- หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
-
หลักการคิดเงินนอกงบประมาณของคณะ
- อัตราเงินเดือนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

-
เกณฑ์ราคาพื้นฐานของไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- คู่มือการกำหนดรหัสงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  (พ.ศ. 2552-2555)  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2552-2554 ตามแนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย
- แนวคิด/วิสัยทัศน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- แผนพัฒนา 4 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับผู้บริหาร)
- เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (เล่มที่ 8 (3)วันที่ : 1 เม.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1619