ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุม วัน 14 มิ.ย. 2550 เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ มรสน. และ ม.นครพนม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (รอบ 6 เดือน) ]
: 455
: 553
: 459
: 428
: 454
: 452
: 511
: 476
: 462
: 436
: 472
: 469
: 462
: 440
: 497
: 414
: 446
: 449
: 436
: 447
: 426
: 456
: 467
: 443
: 433
: 477
: 456
: 434
: 467
: 403

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย