ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุม วัน 14 มิ.ย. 2550 เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ มรสน. และ ม.นครพนม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (รอบ 6 เดือน) ]
: 403
: 495
: 414
: 376
: 400
: 397
: 453
: 419
: 406
: 374
: 408
: 412
: 411
: 380
: 441
: 356
: 385
: 394
: 386
: 393
: 382
: 395
: 409
: 387
: 375
: 418
: 398
: 373
: 413
: 358

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย