ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุม วัน 14 มิ.ย. 2550 เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ มรสน. และ ม.นครพนม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (รอบ 6 เดือน) ]
: 380
: 470
: 391
: 351
: 375
: 370
: 423
: 391
: 381
: 352
: 383
: 390
: 386
: 354
: 415
: 335
: 358
: 369
: 366
: 372
: 359
: 373
: 384
: 357
: 347
: 393
: 378
: 348
: 386
: 338

ไปที่หน้า : [1] 2 ถัดไป | สุดท้าย