ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ การประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ]
วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 844 อาคาร 8 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ไปที่หน้า :