ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุมวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๐ เรื่อง การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เพิ่มเติม) และการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ]
: 367
: 407
: 345
: 352
: 357
: 335
: 342
: 339
: 368
: 344
: 357
: 348
: 352
: 367
: 340
: 365
: 342
: 317
: 314
: 350
: 391
: 341
: 367
: 355
: 346
: 349
: 339
: 346
: 337
: 348

ไปที่หน้า : [1]