ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุมวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๐ เรื่อง การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เพิ่มเติม) และการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ]
: 389
: 430
: 367
: 377
: 382
: 358
: 363
: 359
: 391
: 367
: 381
: 370
: 375
: 392
: 363
: 386
: 366
: 340
: 340
: 374
: 413
: 363
: 386
: 381
: 369
: 369
: 364
: 371
: 363
: 370

ไปที่หน้า : [1]