ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ ภาพการประชุมวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๐ เรื่อง การจัดสรรเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ (เพิ่มเติม) และการประชุมคณะทำงานพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ]
: 444
: 481
: 417
: 427
: 431
: 406
: 417
: 413
: 444
: 423
: 433
: 427
: 434
: 453
: 422
: 437
: 420
: 398
: 400
: 433
: 458
: 415
: 442
: 439
: 423
: 418
: 430
: 436
: 425
: 425

ไปที่หน้า : [1]