แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 (ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2555)

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ
 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน
(1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย.56)
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.10/ว 204
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน
(1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56)

 

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 รอบ 9 เดือน ( 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56)