แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เอกสารการประชุม เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 เอกสารหมายเลข 1 โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารหมายเลข 2 คำสั่งมหาวิทยาลัยสกลนคร ที่ 940/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เอกสารหมายเลข 3 รายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
เอกสารหมายเลข 4 เอกสารจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  4.1  คู่มือ จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553
  4.2  คู่มือ  จรรยาบรรณของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เอกสารหมายเลข 5 แผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารหมายเลข 6 แบบฟอร์มการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะ สำนัก และสถาบัน ประจำปีงบ พ.ศ. 2555
เอกสารหมายเลข 7 แบบสรุปการดำเนินการและประเมินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เอกสารหมายเลข 8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 939/2554 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทำงานด้านการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   
เอกสารหมายเลข 9

รายละเอียดและหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เอกสารหมายเลข 10

Power Point นำเสนอเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้และนโยบายการพัฒนาบุคลากร

เอกสารหมายเลข 11

แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เอกสารหมายเลข 12 แบบฟอร์มการติดตามแผนการจัดการความรู้สำหรับคณะ  สำนัก  และสถาบันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารหมายเลข 13

แบบประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ


 
   
   
   
   
รูปภาพประกอบการประชุม
  สำนักงานอธิการบดี
  สำนักส่งเสริมวิชากรและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  คณะเทคโนโลีอุตสาหกรรม
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะครุศาสตร์
  คณะวิทยาการจัดการ
  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย