คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ.2555

 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
           คณะ / หน่วยงาน
บทที่  2  การติดตามและการประเมินผล
บทที่  3 
 แนวทางและวิธีการประเมินผล
ภาคผนวก
   
ภาคผนวก 1
   
ภาคผนวก 2
   ภาคผนวก 3 

   
ภาคผนวก 4
   ภาคผนวก 5
   ภาคผนวก 6 
   ภาคผนวก 7 
   ภาคผนวก 8 
   ภาคผนวก 9