คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 
 - คำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 หน้งสือ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว22 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 
 เรื่อง  
การจัดทำคำรับรองและการประเมินผลปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 สิงที่ส่งมาด้วย 1. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
                        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
                     2. แนวทางการจัดทำคำรับรองการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
                         สถาบันอุดมศึกษา
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
                     3. ปฏิทินการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
                         สถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
                     4. ตัวอย่างคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
                         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
                     5. คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรอง
                         การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไฟล์ดาวน์โหลดวันที่ : 26 พ.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2255