คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


 

ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 -
รายงานผลตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
 
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 


- คำรับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
-
คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย.56)
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0542.10/ว 204
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56)


วันที่ : 17 ม.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2898