คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
1. 
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
2.รายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 เอกสารหมายเลข 1  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการ
                         ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 2  คำอธิบายตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เอกสารหมายเลข 3  คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 4  กรอบปรับปรุงการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารหมายเลข 5  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558
เอกสารหมายเลข 6  แบบฟอร์มแผนกลยุทธ์คณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 
                        พ.ศ. 2555 – 2558
เอกสารหมายเลข 7  แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารหมายเลข 8  ร่าง แผนปฏิบัติราชการคณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 
                        พ.ศ. 2555
                        1)  คณะครุศาสตร์
                        2)  คณะวิทยาการจัดการ
                        3)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                        4)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                        5)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                        6)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
                        7)  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
                        8)  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                        9)  สำนักงานอธิการบดี
                        10)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                        11)  
สถาบันวิจัยและพัฒนา
                        12)  สถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข 9  สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ที่หน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทำคำรับรอง
                        การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เอกสารหมายเลข 10  ร่าง  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารหมายเลข 11  ร่าง  คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
                          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เอกสารหมายเลข 12  แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนกลยุทธ์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558  
เอกสารหมายเลข 13  PowerPoint นำเสนอ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
                         ราชภัฏสกลนคร
  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555
เอกสารหมายเลข 14  
สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เอกสารหมายเลข 15  แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เอกสารหมายเลข 16  แบบประเมินโครงการประชุมฯ
                                                        ********************

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะ สำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
                        1)  คณะครุศาสตร์
                        2)  คณะวิทยาการจัดการ
                        3)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                        4)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                        5)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
                        6)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร
                        7)  โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
                        8)  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
                        9)  สำนักงานอธิการบดี
                        10)  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                        11)  
สถาบันวิจัยและพัฒนา
                        12)  สถาบันภาษา ศิลปและวัฒนธรรม


 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 9 เดือน  


วันที่ : 23 พ.ค. 2555
ที่มา :
อ่าน : 3786