คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 การปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. คำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
2. รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 รอบ 12 เดือน
3. แจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการจัดสรรเงินรางวัล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (7 พ.ย.54)


วันที่ : 17 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 3039