คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

1. คำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2554
2. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2554
3. แนวทางการจัดทำคำรับรองฯ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ฯ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554

4. คำอธิบายรายละเอียดตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
5. รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของมหาวอทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
6
.
แจ้งผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

 


วันที่ : 17 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 4027